Reklam
Reklam
Reklam

Kurumsal Yapılar İçin Varlık Yönetimi

Varlık Yönetim Sistemlerinin temelinde değerler yatar. Kuruluş önce paydaşlarını bir araya toplamalı, kendisi için öncelikli değerleri belirlemeli ve bu çerçevede planlama yapmalıdır. Planlama çalışmalarının merkezinde varlıklar bulunur. Kuruluşun yapması gereken şey de varlıkların değerler çerçevesinde en verimli şekilde kullanılmasıdır.

Kurumsal Yapılar İçin Varlık Yönetimi
11 Şubat 2021 - 14:33 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 - 15:23

Dr. Veysel TÜRKEL

Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında Farkındalığın Artırılması için Teknik Destek Projesi kapsamında hazırlanmıştır.


Özet

Varlık Yönetimi insanlık tarihi ile başlamakla beraber, modern anlamda finans sektöründe 19. yüzyılın sonlarında başlamış, diğer alanlarda ise 20 yılı aşkın süredir uygulanmaktadır. Bu çalışmada dünyada uygulama geçmişi olan, ülkemizde ise yeni bir yönetim sistemi olan Varlık Yönetimi ve Varlık Yönetim Sistemi ele alınmıştır. Özellikle enerjide dışa bağımlı olan ülkemizde doğal gaz, elektrik iletim ve dağıtım şebekelerinin verimli bir şekilde yönetilmesi, kayıplarının minimuma indirilmesi, servis kalitesinin artırılması, yaşam ömürlerinin uzatılıp, yaşam maliyetlerinin azaltılması, risklerin ve taşıdığı fırsatların yönetilmesi önem arz etmektedir. Tüm bunların verimli ve etkin bir şekilde sağlanabilmesi için varlık yönetim sisteminin temel prensiplerinin uygulanması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili yöntem ve metotlar incelenerek varlık yönetimi alanında bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Varlık Yönetimi, Varlık, Yaşam Döngüsü, Doğal Risk ve Fırsat Yönetimi


1- Giriş

Yaşadığımız dünyada çok hızlı artan nüfus, tekâmül becerisi olan insanın oluşumunu sağladığı teknolojik gelişmeler ve bunlara bağlı olarak artan ihtiyaçlar, bu ihtiyaçları karşılayacak varlıkları en uygun bir şekilde edinmeyi, sahip olunan varlıkları daha verimli kullanmayı ve en faydalı yöntem kullanılarak elden çıkarılması zaruret haline getirmiştir.  Bu zaruretin sistematik bir şekilde ele alınması Varlık Yönetimini ve beraberinde her sektöre uygulanacak yöntem ve tekniklerin geliştirilmesini doğurmuştur.

Modern Varlık Yönetimi yüzyılı aşkın bir süredir finans dünyasında kullanılmakta, 1980’lerden itibaren kurum ve kuruluşlarca fiziksel varlıklarından azami değer üretmek üzere Varlık Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Hızla gelişen teknoloji, karmaşık yapılar, varlıkların entegre ve verimli yönetilmesindeki ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçları yönetebilecek bilişim altyapısındaki gelişmeler, Modern Varlık Yönetiminin İngiltere, Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada gibi ülkelerde ortaya çıkıp, uygulanması ile çok önemli kazanımlar elde etmekte; sahip oldukları varlıkları optimum risk, azami fayda ve en uygun maliyet optimizasyonu ile yönetmektedirler.

Varlık Yönetimi alanında en güncel ve önemli kaynaklardan olan başta ISO 55000 Serisi Standartları, PAS 55 Yayınları, Varlık Yönetim Enstitüsünün yayınladığı Varlık Yönetim Anatomisi ve Varlık Yönetim Çerçevesi olmak üzere çeşitli kaynaklar ve uygulama örnekleri değerlendirilerek, kuruluşun bağlamı ve paydaş beklentileri dikkate alınarak yönetim modeli oluşturulmalıdır. Dünyadaki örnekleri dikkate alınarak oluşturulacak modelde kuruluşların varlıklarını:

•             Varlık temelli bütünsel yaklaşım,
•             Risk ve fırsatların etkin yönetimi,
•             İşletme maliyetlerinin asgari seviyeye çekilmesi,
•             Etkin ve verimli bakım onarım faaliyetleri,
•             Proaktif yaklaşımla önleyici faaliyetler
yürüterek, bütün süreçleri olgunluğa ulaştırarak azami değer üretecektir. 

Varlık Yönetim Sistemlerinin temelinde değerler yatar. Kuruluş her şeyden önce paydaşlarını bir araya toplayarak kendisi için öncelikli değerleri belirlemelidir. Daha sonra ortaya koyulan değerler çerçevesinde planlama yapılması gerekir. Planlama çalışmalarının merkezinde ise her daim varlıklar bulunur. Varlıklar taşınmaz, altyapı ve ekipman gibi somut bir yapıya veya marka değeri, fikri mülkiyet hakları ve motivasyon gibi soyut bir yapıya sahip olabilir. Kuruluşun yapması gereken şey varlıkların değerler çerçevesinde en verimli şekilde kullanılmasıdır.

Planlar kısa, orta ve uzun vadeli olarak kurumsal ve çevresel şartların zaman içerisinde geçireceği değişiklikler de dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Bu planlama aşamasında başarı için kuruluşun sahip olduğu varlıkları iyi tanıması gerekir. Kuruluş her bir varlığın finansal değerini, risklerini, kalan ömürlerini, kalan ömür boyunca ortaya çıkacak tahmini bakım & onarım maliyetlerini, kuruluş için hangi derecede kritik olduklarını, hangi yollarla bertaraf edilmesi gerektiğini ve bertaraf etme maliyetlerini bilmelidir. Bu değerlendirmeler eldeki varlıklar için sürekli güncellenerek takip edilmelidir. Varlık Yönetimine göre herhangi bir varlık envantere eklenmeden önce bir dizi kontrol ve değerlendirmeden geçmelidir.

Planların temelini kanunlar, değerler, finansal durum, varlık bilgisi ve risk teşkil eder. Politika, strateji ve planlar yapılırken PESTLE (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal ve Ekolojik) analizi yapılması gerekir. Planlar ve aktiviteler SMART (Belirli, Ölçülebilir, Başarılabilir, Alakalı ve Zaman Sınırlı) olmalıdır.


2- Varlık Yönetiminin Temelleri

İşletmenin vizyonu, misyonu, değerleri, politikaları, hedefleri ile uyumlu bir yönetim anlayışı geliştirilmelidir.  İç ve dış unsurlar ile iletişim ön planda tutulmalı, riskler sistemli ve koordineli olarak yönetilmelidir. İşletmelerin etkin, uygulanabilir politikalar üretebilmesi, teknolojik gelişmelere açık stratejiler geliştirmesi, mal/hizmet üretimlerinin kaliteli, ekonomik, güvenli olarak müşteri memnuniyeti odaklı sunulabilmesi açısından önemlidir.

Kurumsal politika ve stratejilere uyumlu hazırlanan etkili bir varlık yönetimi sisteme, dahil edilecek veya oluşturulacak insan varlıklarını, bilgi varlıkları, mali varlıkları, maddi varlıkları (tesis, makine, ekip, ekipman, mülk, bina, araç vb.), marka değerini, entelektüel sermaye gibi maddi olmayan varlıkların ve işletme için ayrı bir değeri olan diğer varlıkların belirlenip etkin bir şekilde yönetilmesine imkân tanır. Bunların en iyi şekilde planlanması, uygulanması, işletilmesi, kontrolü, bakımı, yönetilmesi, gerekli durumlarda yenilenmesi, değiştirilmesi gibi işlemlerin sistematik olarak yapılmasını sağlar. Bu nedenle başarısı, varlıkların verimliliğinden ciddi anlamda etkilenen büyük işletmeler için varlık yönetim sisteminin kurulması önem arz etmektedir.

İşletmede; varlık yönetimi ile ilişkili faaliyetleri yürüten kişilerin eğitim veya deneyim konusundaki yetkinlik seviyeleri ölçülmeli, kişisel performansların varlık yönetimi üzerindeki etkisi değerlendirilmelidir. İhtiyaç duyulması durumunda kişisel performanslardan kaynaklanan riskleri minimize etmek için uygun yetkinlik seviyesinin sağlanmasına yönelik düzenleme ve iyileştirmeler yapılmalı, eğitimler planlanmalıdır. Ayrıca varlık yönetim stratejisi, hedefleri ve planları, fonksiyonel politikalar, mühendislik yaklaşımları, süreçler ve prosedürler, risk değerlendirmeleri gibi konuların çalışanlar, hizmet sağlayıcıları, diğer paydaşlar arasında etkin olarak koordinasyonu sağlanıp doğru ve etkin iletişim ağı oluşturulmalıdır.

Süreçlerdeki iş akışlarının düzenli olarak sürdürülebilmesi için düzeltici, önleyici faaliyetler oluşturulmalı, uygulanmalı, izlenmeli ve raporlanmalıdır. Dokümanların kurumsal maliyetlerinin belirli koşullar altında sürdürülmesini temin etmeye yeterli olması; yönetim politikası, yönetim stratejisi ve hedefleri ile tutarlı olmasını gerektirir.Kurumsal faaliyetler oluşturulan süreçler doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Bu temel süreçler; stratejik planlama, performans yönetimi, kalite yönetimi, bilgi ve teknoloji yönetimi, risk ve kriz yönetimi, değişim yönetimi vb. yönetim sistemleri ile uyumlu olmalıdır.

Varlık yönetim sistemi aşağıdaki prensiplere sadık kalmalıdır: (PAS 55, 2008)

Yasal şartların sağlanması,
Alınan kararların ve bunlara ilişkin risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi,
Ürün ve hizmet kalitesinin, personel memnuniyetinin ve paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi ile kurumsal itibarın artırılması,
Sürekli iyileştirme,
Maliyetlerin, yatırımların ve büyümenin optimizasyonu,
Sürekli gelişimin sağlanması,
Kaynakların verimli kullanımı,
Sosyal, çevresel ve finansal risklerin yönetilebilmesi,
Sağlık, güvenlik ve çevresel performansın geliştirilmesi.

İşletmede varlık yönetim planlarının hayata geçirilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için Müşteri, Kaynak Yönetimi, Yatırım Yönetimi ve İşletme Yönetimi gibi temel süreçler oluşturulmalıdır. Bu süreçlerin oluşturulmasında varlığın elde edilmesindeki yaşanan süreçlerin doğru bir sıralamayla ve gerekli tüm bileşenleriyle uygulanması gerekir. Kuruluş politikaları ve hedefleri doğrultusunda değer üretmek üzere elde edinilecek doğru varlığın, gerekli ekonomik, teknik ve finansal etütleri içeren fizibilite çalışmasıyla ortaya konulması, bu çalışmadan beslenen elde edilme imalatı veya satın alma sürecindeki proje yönetiminin gerekli süreçleri ve bilgi alanlarının uygulanmasıyla edinilen varlığın varlık ve varlık bilgisi varlık yönetiminin temellerinden olan bilgi yönetimine kaynak oluşturacaktır. Kısacası doğru fizibilite ile doğru proje yönetimi; elde edilen varlığın varlık yönetimi sistemi ile yönetilmesinde risk, performans ve maliyet optimizasyonuyla en ekonomik değer üretilecektir. Varlık yönetim sistemi; varlığın elde edilmesinden ömrü boyunca işletilmesine, bakım onarımına ve ömrü tamamlanınca elden çıkarılmasına kadar tüm süreçleri içermelidir. Ömrü biten varlığın tekrar sisteme kazandırılması için gerekli modifikasyonların yapılması veya fayda/maliyet değerlendirilmesi ile elden çıkarma maliyetlerini veya kazanımlarını sistem çerçevesinde değerlendirilmiş olmalıdır. Bir varlığın kurumsal değerlere hizmet üretmesinde tedariğinden işletilmesine, bakım onarımına ve elden çıkarılmasına kadar tüm süreçlerdeki maliyetler dikkate alınmalıdır.3- Varlık Yönetimi Bileşenleri

Varlık Yönetimi varlık cinsinden ve sektörlerden bağımsız olarak; kuruluş politika ve stratejisinden beslenen, paydaş beklentilerini de içeren Varlık Yönetim Stratejisi ve Planlaması, Varlık Bilgisi, Kuruluş ve Yetkin İnsan Kaynakları, Varlık Yönetimi Karar Alma, Varlık Yaşam Döngüsü, Risk Yönetimi, Sürdürülebilirlik, Gözden Geçirme ve Sürekli İyileştirme ana başlıklarından oluşmaktadır. 2014 Yılında yayınlanan ISO 55001 standardının temel aldığı ana başlıklar şunlardır:

 • Kurumsal Yapı
 • Liderlik
 • Strateji & Planlama
 • Varlık Yönetim Karar Mekanizması
 • Yaşam Döngüsü
 • Varlık Bilgisi Yönetimi (Envanter Yönetimi)
 • Risk Yönetimi
 • Gözden Geçirme


3.1 Strateji ve Planlama

Varlık Yönetimi Sistemi oluşturulurken, varlıklara karşı sergilenecek olan yaklaşımı belirleyen ve üst yönetim tarafından onaylanmış prensiplerin bir araya gelmiş hali olan Varlık Yönetim Politikası hazırlanır. Bu politikaların uygulanacağı piyasanın tam anlaşılmasını temin etmek amacıyla Piyasa Analizi gerçekleştirilir. Kurulacak olan Varlık Yönetim Sistemi için Strateji ve Hedefler belirlenir. Bu kapsamda Stratejik Plan ve Varlık Yönetim Planları oluşturulur. 

 • Varlık Yönetim Politikası
 • Piyasa Analizi
 • Varlık Yönetim Strateji ve Hedefleri
 • Stratejik Planlama ve Varlık Yönetim Planlaması

3.2 Varlık Bilgisi

Varlık Bilgisi; kuruluşun varlık yönetimi ile ilgili kararlar alırken kullanacağı, varlıklar hakkındaki bilgilerin birleşimidir. İyi Varlık Bilgisi, varlıklar ile ilgili daha etkin ve verimli kararların verilmesini mümkün kılar. Karar alma süreçleri varlıkların konum, durum, başarısızlık ihtimali, başarısızlık durumunda ortaya çıkacak sonuçlar, kaynaklar ile ilgili kısıtları ve kuruluşun öncelikleri gibi önemli bilgileri değerlendirmeye alarak yürütülür. Varlık Bilgisi, etkili ve etkin bir varlık yönetim sistemi elde etmede ve bu sistemin sürekli gelişiminde hayati önem taşır.

Varlık Bilgisi 4 alt başlıktan oluşur:
 • Varlık Bilgi Stratejisi
 • Varlık Bilgi Standartları
 • Varlık Bilgi Sistemleri
 • Veri ve Bilgi Yönetimi

Varlık Bilgilerinden bazıları şunlardır:
 • Fiziksel varlık listeleri,
 • Varlığın tasarım, modelleme, fotoğraf ve çizim dokümanları,
 • Varlıkların üretici, model, seri numarası, üretim tarihi ve kapasitesi gibi özellikleri,
 • Coğrafi konum bilgileri,
 • Varlıklara erişim ve kullanım şartları,
 • Varlıkların performans bilgileri,
 • Varlıkların tüm geçmiş bilgileri.

3.3 Kuruluş ve İnsan Kaynakları

Varlık Yönetim Merkezli Düşünme, kuruluşun faaliyetlerinin tamamına ışık tutar. Varlık Yönetim Merkezli Düşünme; kurumsal yapı, yetki, sorumluluk ve sözleşmelere geleneksel yaklaşımın sorgulanmasını mümkün kılar. Bu yaklaşımın uygulanmaya konulması, mevcut sistem içerisindeki yöneticiler için rahatsız edici bir durum olabilir. Zira sistemsel değişiklikler kişilerin sahip olduğu konfor, yetki ve sorumluluklar üzerinde mühim değişiklikleri beraberinde getirebilmektedir.

Kuruluş ve İnsan Kaynakları başlığı; Kurumsal Yapı, Varlık Yönetimi Liderliği, Kurumsal Kültür, Yetkinlik Yönetimi, Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetiminden oluşur.

 
 • Kurumsal Yapı
 • Varlık Yönetimi Liderliği
 • Kurumsal Kültür
 • Yetkinlik Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi

3.4 Varlık Yönetimi Karar Alma

Kuruluşun karar verme aşamasında ortaya koyacağı yaklaşım biçimi ve önceliklerini tanımlayan Varlık Yönetim Karar Alma; Yatırım Karar Alma, İşletme Karar Alma, Bakım & Onarım, Yaşam Döngüsü Değer Oluşturma, Kaynak Stratejisi, Kapatma ve Kesinti Stratejisi alt başlıklarından oluşur ve kuruluşun varlıklarından yaşam ömürleri boyunca maksimum değeri elde etmelerini mümkün kılan en önemli aşamadır. Varlık Yönetimi Karar Alma süreçleri, kanuni mevzuatlara veya düzenleyici yükümlülüklerine uygun olarak varlığın bütün yaşam değerini optimize etmek için koordine bir şekilde yönetilir. Karar alma süreçleri varlık ömründe 4 temel olan varlığın elde edilişi, işletilmesi, bakım-onarımı ve elden çıkarılması aşamalarını dikkate alır.

 
 • Yatırım Karar Alma
 • Kaynak Stratejisi
 • İşletme Karar Alma
 • Bakım & Onarım
 • Yaşam Döngüsü Değer Oluşturma
 • Kapatma ve Kesinti Stratejisi

3.5 Yaşam Döngüsü

Varlık Yönetiminde Yaşam Döngüsü, bir ürün ya da hizmetin üretiminde kullanılan ham maddelerin elde edilmesinden başlayarak, ilgili tüm üretim, sevkiyat, işletim, bakım & onarım ve kullanım sonrası atık olarak elden çıkarılmasını kapsayan bir döngüdür:

 
 • Teknik Standartlar ve Mevzuatlar
 • Kaynak Yönetimi
 • Varlığın Tedarik Edilmesi
 • İşletme
 • Bakım & Onarım
 • Teknik Destek
 • Kesinti Yönetimi
 • Acil Durum Planlaması
 • Varlığı Devre Dışı Bırakma ve Ortadan Kaldırma

3.6 Risk Yönetimi

Risk, meydana gelebilecek olay ve faaliyetlerdeki tehdit ve fırsatların neden olabileceği sonucun belirsizliği olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifade ile risk başarıyı engelleyen olumsuzluklar veya kolaylaştıran fırsatlardır. Risk değerlendirmesi ve yönetimi sağlıklı bir varlık yönetim sistemi için temel gerekliliktir.

Risk Yönetimi kuruluşun;
 • Marka değeri ve itibarına katkı sağlar,
 • Misyon ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlar,
 • Kamuoyundaki imajının güçlenmesine katkı sağlar,
 • Kaynak israfını önler,
 • Sürpriz ve kayıpları en aza indirir,
 • Zamanın daha etkin yönetilmesini sağlar,
 • Çalışanlarını yeniliklere açık olma hususunda cesaretlendirir.
Risk Yönetimi aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:
 • Risk Değerlendirmesi
 • Beklenmedik Durum Planlaması
 • Toparlanabilme Kabiliyeti

3.7 Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik herhangi bir kuruluşun kısa, orta ve uzun vadeli gelişim hedeflerinin; çevresel şartlar, yasal mevzuatlar, insan kaynakları ve doğal kaynaklar göz önüne alınarak planlanması ve uygulamaya konulmasıyla sunulacak ürün ve hizmetlerin devamlılığın sağlanmasıdır. Ana başlıklar:

 
 • Sürdürülebilir Gelişme
 • Değişim Yönetimi
 • Varlık Maliyeti ve Değerlemesi
 • Paydaş İlişkileri Yönetimi

3.8 Gözden Geçirme

Gözden geçirme, kuruluşun politikası, stratejisi, hedefleri ve planları çerçevesinde oluşturduğu kriterler ile varlıkların mevcut performans ve durumlarının aynı doğrultuda olduğundan emin olmak amacı ile gerçekleştirmiş olduğu denetim ve izleme faaliyetlerinin bütünü olarak ele alınabilir. Alt başlıklar:

 
 • Varlık Yönetim Sistemini İzleme
 • Yönetimin Gözden Geçirilmesi ve Denetimi

3.9 İyileştirme

İyileştirme, performansın yükselen bir ivme ile sürekli olarak daha üst seviyelere ulaştırılması için tekrarlanan faaliyetlerdir. Kuruluş; Varlık Yönetiminin ve Varlık Yönetim Sisteminin amaçlarına uygunluk durumunu, şartları karşılama yeterliliğini ve etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.

 
 • Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
 • Önleyici Faaliyet

Varlık Yönetim Sistemini diğer yönetim sistemlerinden ayıran temel özellik, standardın gerektirdiği temel şartları yerine getirerek belgelendirilmesini takip eden dönemlerde sürekli iyileştirilerek olgunluk seviyesinin mükemmel hale getirilmesidir.
 

4- Varlık Yönetim Sisteminin Sağladığı Avantajlar

Günümüzde Varlık Yönetimi ISO 55000 tarafından “Bir kuruluşun varlıklardan değer tahakkuk ettirmesi için giriştiği koordineli faaliyet” olarak tanımlanmaktadır. Standartların ruhu gereği tanım oldukça sade bir şekilde ifade edilmiştir ancak her kuruluş Varlık Yönetimini farklı seviyede uygulamaktadır. Temel anlamda varlıkları ile ilgili operasyonlarını değer oluşturmak üzere yazılı olarak takip eden her şirket, bir seviyede Varlık Yönetimi gerçekleştirmektedir. Ancak yüksek seviyede olgunluğa ulaşmış olan şirketler; varlıkları ile ilgili her türlü iç ve dış bilgiyi, kurumsal, sektörel ve bilimsel gelişmeler çerçevesinde değerlendirerek karar alırlar.

Varlık Yönetiminin faydalarından bazıları aşağıdaki gibidir:

 
 • Varlık temelli bütünsel yaklaşım sunar. Böylelikle;
 • Strateji & faaliyet uyumu sağlanır,
 • Optimum maliyet & fayda dengesi kurulur,
 • Kurumsal yetki ve sorumluluklarda farkındalık daha yüksek seviyelere çıkar. 
 • Değişim yönetimini sistemleştirir. Böylelikle;
 • Değişiklik yönetiminde kurumsal tutarlılık sağlanır,
 • Karar almada şeffaflık mümkün olur,
 • Doğru yatırımlarla daha etkin kaynak yönetimi sağlanır. 
 • Risk ve fırsatların yönetimine yardımcı olur. Böylelikle
 • Risk merkezli düşünme kuruluşça benimsenir,
 • Fırsatların etkin ve zamanında değerlendirilmesi mümkün olur,
 • Önleyici yaklaşım ile riskler ortaya çıkmadan bertaraf edilebilir. 
 • Yaşam döngüsünün optimizasyonu ile
 • Toplam işletme maliyetinde azalma,
 • İşletme performanslarında iyileştirme ve
 • Etkin ve verimli bakım onarım planlaması yapılır.

Varlık Yönetimi uygulayan kuruluşların sağladığı faydalar noktasında ScottishPower, Scottishwater ve Hong Kong metrosunu örnek olarak değerlendirildiğinde; ScottishPower, yalnızca iki yıl içinde tesis güvenilirliğini artıran varlık yönetimi ve süreç güvenliği çerçevesini oluşturdu. Sonuç olarak önemli süreçlerin performansını ve şeffaflığını geliştirdi ve önemli maliyet tasarruflarıyla daha az planlanmamış kesinti ve arıza yaşadı:

İşletme ve bakım maliyetlerinde yüzde 36 azalma,
• Tesis müsaitliğinde yüzde 22 artış,
• Santral zorunlu kesinti oranlarında yüzde 52 azalma,
• Sigorta primlerinde yüzde 10 indirim.

Yüksek güvenilirliğe sahip bir kuruluş olan ScottishPower, üretimini uzun ve sürekli dönemlerde tutarlı bir şekilde devam ettirir. Proaktif kültür sürekli uyanıklıktır ve çalışanlar, varlıklarının durumu göz önüne alındığında, müdahale eşiğini çok düşük olarak belirleyerek zayıf sinyallere dahi güçlü bir şekilde hareket eder. Üst yönetim, temel operasyonel süreçlerin görünürlüğüne sahiptir. Bu, kuruldan tesis seviyesine olan güven ve güvenceyi arttırmıştır. Sonuç; liderlik, iş gücü ve düzenleyici kurumlar arasındaki iş birliğinin iyileştirilmesi ve yüksek güvenilirliğe sahip bir organizasyonun sağlanması yönündedir.

Scottishwater, Varlık Yönetim sistemini uygulamaya başladığı tarihten itibaren 8 yıllık süreçte (OPEX) İşletme ve Bakım Onarım giderlerinde %40 iyileşme sağlamıştır. İlk bakışta işletme maliyetlerindeki düşüş müşteri memnuniyetinde azalmaya sebep olur gibi gözükse de Müşteri memnuniyeti bu 8 yıllık dönemde %63’ten %89,9’a çıkmıştır.

Hong Kong Metrosu, Varlık Yönetimi Sistemini uyguladığında (OPEX)Operasyon maliyetlerinde %20 iyileşme; arızalar arası ortalama aralık 1000 km’den, 3500 km’ye çıkartılmıştır.


5- Sonuç

Varlık Yönetimi dünya genelinde gelişmiş ülkelerde yaygın olarak; havacılıktan demiryollarına, enerji sektöründen tarım sektörüne, şehir parklarından orman alanlarına kadar birçok sektörde uygulanmaktadır. Ülkemizde dışa bağımlı olduğumuz sektörlerde Varlık Yönetim Sistemi uygulayarak edinilen enerjinin daha verimli kullanılmasıyla daha yüksek değer üretme ve cari açıkta kayda değer iyileşme sağlanabilir. Varlık Yönetiminin temel prensiplerinden olan Varlık Bilgisinin doğru yönetilmesiyle ülkenin ihtiyacı olan varlıkları doğru elde etme ve ömür boyu kullanma sağlanmış olacaktır. Ayrıca varlık tedariğinde imalat veya edinme, işletme bakım & onarım ve ömrünü tamamlayan varlığın elden çıkarma maliyetleri değerlendirilerek tedarik söz konusu olduğunda kuruluşun en ekonomik varlığı edinmesi sağlanmış olacaktır.  Dünyadaki örnekleri incelenerek çok disiplinli yapıların kurulması ülke kaynaklarının gelişmiş ülkelerdeki gibi verimli değerlendirilmesini sağlayacaktır.

Referanslar
1- Wikoff, J.,D. (2015), “Leader’s Guide to ISO 55001: Asset Management System Requirements”, The Institute at Patriots Point.
2- Asset Management - An Anatomy Version 2 (2015), Institute of Asset Management (IAM).
3- Framework for Asset Management 2nd Edition (2014), Asset Management Council Ltd.
4- PAS55-1,(2008), “Specification for the optimized management of physical assets” , British Standards Institution (BSI).
5- PAS55-2, (2008), “Guidelines for the application of PAS 55-1:2008”, British Standards Institution (BSI).
6- ISO 55000, (2014) “Asset management -- Overview, principles and terminology”, International Organization for Standardization (ISO).
7- ISO 55001, (2014) “Asset management -- Management systems -- Requirements”, International Organization for Standardization (ISO).
8- ISO 55001, (2014) “Asset management -- Management systems -- Guidelines for the application of ISO 55001”, International Organization for Standardization (ISO).
9- Derici O., (2015), “İç Kontrol ve Risk Yönetimi”, Ankara: Bekad Yayınları, 2015.
10- V.TURKEL, S. CERİ “Doğalgaz Dağıtımında Altyapı Varlık Yönetimi” Altyapı Kazısız Teknolojileri Tünelcilik Dergisi 3. Sayı Sayfa 52-56, Haziran 2013
11- ISO 3100, (2009) “Risk management” , International Organization for Standardization (ISO).
12- ISO 9001, (2015) “Quality management systems – Requirements” , International Organization for Standardization (ISO).
13- Project Management Institute,(2013), “A Guide to the Project Management Body of Knowledge.” Project Management Institute, 2013.
14- V.TURKEL “Enerji Şirketlerinde Varlık Yönetimi ve Varlık Sürecinin Bir Birleşeni olarak Risk Yönetim Döngüsü” Mimar Mühendisler Grubu Dergisi 54. Sayı Mayıs- Haziran 2010
15- ISO 22301, (2012) “Societal security - Business continuity management systems –Requirements”, International Organization for Standardization (ISO).
16- Türkel V. (2015), ”Altyapı Varlık Yönetimi.” ,Doğalgaz Dağıtımında Tasarım İmalat ve Yönetim (s 421-466). İstanbul: İgdaş Yayınları.
17- Department of Education & Early Development Education Support Services / Facilities (1999) “Life Cycle Cost Analysis Handbook” State of Alaska - 1st Edition.
18- The orange book: management of risk- principles and concepts (HM Treasury-2004).
19- Managing risk to improve public Services-2004 (National Audit Office).

Dr. Veysel TÜRKEL
SIPM, QMLA, AMLA, EWE

1967 Kelkit Doğumlu Veysel TÜRKEL, İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesini 1992 yılında bitirdi. Yüksek Lisansını Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Malzeme Anabilim Dalında 1997 yılında tamamladı. Aynı üniversitede Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalında doktorasını tamamlayan TÜRKEL, ayrıca ODTÜ’de Avrupa Kaynak Mühendisliği, Endüstriyel Ultrasonografi ve Radyoaktif Muayene Uzmanlığı konularında eğitim almıştır. Ağustos 1995’te İstanbul Gaz Dağıtım Anonim Şirketi (İGDAŞ) Yapım Kontrol Müdürlüğünde Mühendis unvanıyla çalışmaya başlayan TÜRKEL, sırasıyla Yapım Kontrol Şantiye Şefliği, AR-GE Proje Yönetmenliği, Etüt Proje ve Harita Müdürlüğünde Proje Yönetmenliği, Etüt Proje ve Harita Müdürlüğü ve Mukavele Kesin Hesap Müdürlüğü, Yatırımlar Teknik Destek Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Şubat 2015 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan, Sermayesi %100 Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ait olan (ICAS) Uluslararası Uygunluk Değerlendirme A.Ş.ye Kurucu Genel müdür olarak atanmıştır.Yönetim Kurulu üyeliği, Genel Müdür ve devamında Genel Koordinatör olarak çalışmıştır. Temmuz 2020’de ICAS’tan istifa ederek (SUBÜ)Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine Dr. Öğrt. Üyesi olarak başlamıştır. TÜRKEL, İngilizce ve Arapça bilmektedir. Ayrıca, PMI ve SIPM Metodolojisiyle Proje Yönetimi ve ISO 55000 standardı ve The IAM Metodolojisiyle Varlık Yönetimi alanlarında yetkinliğe sahiptir. Evli, 6 çocuk babası ve 4 torun beybabasıdır.


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum